B City APARTMENT
TOKYO NORTH

4-Chome, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo
November 2014